Algemene voorwaarden

Vliegcenter.nl is een dienstverlener op het gebied van vliegtickets. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Vliegcenter.nl. Wanneer u bij ons een reservering maakt sluit u een reserveringsovereenkomst af via een derde partij, welke zorg draagt voor een correcte afhandeling van uw reserveringsopdracht tussen u als reiziger en de desbetreffende leverancier. Op de door u gereserveerde dienst zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener(s) van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener(s) verkrijgen. 

Naam ondernemer: Vliegcenter.nl
Kvk: 71329676
BTW:  NL858672558B01

Algemene voorwaarden Vliegcenter.nl


Inhoudsopgave:
Artikel 1       Begripsbepalingen
Artikel 2       De opdracht in het algemeen
Artikel 3       De reserveringsopdracht
Artikel 4       Betaling en levering
Artikel 5       Tarieven en toeslagen
Artikel 6       Aansprakelijkheid
Artikel 7       Documenten
Artikel 8       Wijzigingen & Annuleringen
Artikel 9       Rente en incassokosten
Artikel 10     Klachten
Artikel 11     Geschillen
 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

  1. De opdracht: behelst de overeenkomst tussen de reiziger en Vliegcenter.nl, waarbij Vliegcenter.nl zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.
  2. Vliegcenter.nl: Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
  3. Dienstverlener: De vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
  4. Opdrachtgever: degene die bij Vliegcenter.nl een boeking plaatst.
  5. Reiziger: De opdrachtgever (aanmelder), of degene te wiens behoeve de door Vliegcenter.nl verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
  6. Vliegticket: een vervoersbewijs uitgegeven in papieren of in elektronische vorm door of namens de luchtvaartmaatschappij als Dienstverlener na volledige afronding van het boekings- en betalingsproces. Een elektronisch vervoersbewijs wordt in deze algemene voorwaarden gelijk gesteld met een E-ticket.
  7. Werkdagen: De dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij Vliegcenter.nl uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.
  8. Low-cost maatschappijen: zijn luchtvaartmaatschappijen die op allerlei manieren geld proberen te besparen, en dit voordeel doorberekenen aan de consument, waardoor Vliegtickets vaak voor (extreem) lage prijzen kunnen worden aangeboden. Deze goedkope vluchten worden voornamelijk aangeboden naar bestemmingen binnen Europa.


Artikel 2 - De opdracht in het algemeen

1. Bij boeking op Vliegcenter.nl wordt de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Vliegcenter.nl is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

3. De opdrachtgever is jegens Vliegcenter.nl en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van Vliegcenter.nl zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Vliegcenter.nl dat vooraf bekend maken.

4. De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden ge-emaild, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

5. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden ge-emaild zal deze door Vliegcenter.nl worden nagezonden. De opdrachtgever kan binnen vier werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

6. De opdrachtgever is zowel jegens Vliegcenter.nl als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Vliegcenter.nl. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.
 

Artikel 3 - De reserveringsopdracht
1. De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Vliegcenter.nl.
Indien u een reservering heeft gemaakt bij Vliegcenter.nl dan gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Vliegcenter.nl behoudt te allen tijde het recht om binnen 24 uur na reservering zich te herroepen op de bovengenoemde reisgegevens en tarieven. Dit omdat wij afhankelijk zijn van systemen van derden. Indien uw betaling niet is voldaan binnen 24 uur is de kans aanwezig dat uw vliegtarief is gewijzigd. Indien u niet betaalt en afziet van uw boeking dan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en brengen wij annuleringskosten in rekening. Zie artikel 8 Wijzigingen & Annuleringen.

2. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

3. Alle mededelingen van Vliegcenter.nl of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever een boeking maakt verzekert hij ons gemachtigd te zijn om deze voorwaarden te aanvaarden. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden namens zichzelf en namens alle leden van de groep. Indien de opdrachtgever een boeking maakt voor meer dan één persoon, is hij verantwoordelijk voor alle verschuldigde betalingen voor elk groepslid waarvoor een boeking is gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever er voor te zorgen dat alle details van de boeking correct zijn alvorens tot de aankoop over wordt gegaan en dat alle informatie die de opdrachtgever van ons of andere reisorganisatoren heeft ontvangen wordt doorgegeven aan alle leden van de groep. Alle informatie die door ons aan de opdrachtgever wordt overgemaakt zal worden beschouwd als overgemaakt aan elk lid van de groep waarvoor een boeking is gemaakt door de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever dient de juiste contactgegevens door te geven aan Vliegcenter.nl tijdens de reserveringsopdracht. Indien de gegevens wijzigen stelt de klant Vliegcenter.nl hiervan op de hoogte. Mocht de opdrachtgever niet bereikbaar zijn via de doorgegeven contactgegevens is Vliegcenter.nl niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan door het niet bereiken van de klant. Onder contactgegevens wordt verstaan: adres, e-mailadres en telefoonnummer(s).

5. Bij boekingen van een vliegticket ontvangt de Opdrachtgever drie emailberichten. Het eerste emailbericht is een Boekingsbevestiging die de Opdrachtgever binnen 30 minuten na het definitief bevestigen van de Opdracht op de Website ontvangt. Het tweede e-mail bericht is een factuur die de Opdrachtgever na het definitief bevestigen van de Opdracht op de Website ontvangt. Daarnaast ontvangt de Opdrachtgever een derde email binnen twee Werkdagen na ontvangst van de betaling door Vliegcenter.nl. Dit emailbericht bevat het elektronische Vliegticket oftewel het e-ticket.

 Indien de Opdrachtgever (één van de) bovenstaande e-mails niet ontvangt, dient de Opdrachtgever direct contact op te nemen met de klantenservice van Vliegcenter.nl.

 6. De zogenoemde bedenktijd waarvan sprake is bij een reguliere ‘koop op afstand’, is niet van toepassing op de Dienstverlening van Vliegcenter.nl. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever op ‘betalen en bevestigen’ drukt, is de boeking definitief. Indien de Opdrachtgever niet betaalt en/of na boeking en betaling afziet van de boeking, dan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en brengen wij annuleringskosten in rekening. Zie artikel 8 Wijzigingen & Annuleringen.

7. De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering via Vliegcenter.nl te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.

8. Vliegcenter.nl maakt gebruik van e-tickets, dit is de elektronische versie van het papieren vliegticket. Over het algemeen maken alle airlines gebruik van e-tickets.

9. In de reisbescheiden van de opdrachtgever worden vluchttijden als leidraad weergegeven. Alle vertrek- en aankomsttijden op het e-ticket worden door de desbetreffende luchtvaartmaatschappijen bekendgemaakt. Indien zich wijzigingen voordoen in de vertrek- en/of aankomsttijd kan de opdrachtgever Vliegcenter.nl hier niet verantwoordelijk voor stellen.

10. Het is niet mogelijk om in één keer een boeking te plaatsen voor meer dan 9 personen (dit geldt voor volwassenen en kinderen). Indien u voor een groter aantal Reizigers een boeking wenst te maken, wordt u verzocht contact op te nemen met de klantenservice van Vliegcenter.nl. Om uw aanvraag tot een groepsboeking in behandeling te kunnen nemen, kan Vliegcenter.nl kosten in rekening brengen.


Artikel 4 - Betaling en levering

1. De verschuldigde bedragen dienen binnen 24 uur aan Vliegcenter.nl te zijn voldaan. In de meeste gevallen dient betaling voor de geplaatste boeking direct plaats te vinden.

2. Bij Vliegcenter.nl kan er gratis betaalt worden via iDeal en Visa. Afhankelijk van uw keuze voor andere betaalmogelijkheden kan er een toeslag gelden. Nadere informatie is te vinden op de website Vliegcenter.nl, ook kunt u hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Vliegcenter.nl.

3. Vliegcenter.nl zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) is vereist.

4. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door Vliegcenter.nl te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

5. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Vliegcenter.nl heeft alsdan het recht de kosten van annulering in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

6. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

7. Lowcost maatschappijen berekenen toeslagen voor ingecheckte bagage. De toeslagen gelden per stuks bagage en variëren per luchtvaartmaatschappij. Lowcost maatschappijen berekenen ook kosten voor onder andere consumpties aan boord, inchecken op de luchthaven i.p.v. online. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van de toeslagen die de lowcost maatschappij berekent.

8. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat Vliegcenter.nl voor een aantal reisbestemmingen een andere betalingswijze dan betaling per creditcard kan vragen. De reden hiervoor is dat sommige reisbestemmingen een verhoogd risico hebben op fraude met creditcards. In het belang van de Reiziger en in het belang van Vliegcenter.nl worden Reizigers naar deze bestemmingen verzocht om op een andere wijze te betalen dan met een creditcard binnen een door Vliegcenter.nl gestelde betalingstermijn.

9. Nadat u een reservering gemaakt heeft en het volledige bedrag betaald is, zullen wij tot levering van uw vliegtickets overgaan. Uw ticket betreft een elektronisch ticket en/of Voucher, welke wij per e-mail versturen naar het door u opgegeven e-mail adres uiterlijk vier werkdagen na betaling. Indien levering van het Vliegticket en/of de Voucher niet mogelijk is door een vergissing en/of fout gemaakt door de Opdrachtgever, zoals maar niet beperkt tot het doorgeven van een onjuist of onvolledig e-mail adres, dan is Vliegcenter.nl noch de Dienstverlener hiervoor aansprakelijk.


Artikel 5 - Tarieven en toeslagen

Tarief van een Vliegticket
Een kostenoverzicht van de totale prijs is opgenomen in de stap ‘boekingsoverzicht en betaalopties’ van de online boekings- en betalingsprocedure. De prijs van een Vliegticket is opgebouwd uit de prijs van de vlucht per persoon plus de belastingen en toeslagen.

Luchthavenbelastingen zijn afhankelijk van de gekozen luchtvaartmaatschappij, de vliegroute en de luchthavens waar u tijdens een vlucht eventueel moet overstappen. Security- en/of brandstoftoeslagen worden door luchtvaartmaatschappijen en andere derden verplicht gesteld.

Ook zijn de luchthavenbelastingen en toeslagen aan onder andere koersverschillen onderhevig. Tijdens het boekingsproces zal in eerste instantie een indicatie van de belastingen worden gegeven. Tijdens het afronden van uw boeking wordt het exacte bedrag vermeld.

Aanvullende kosten
Vliegcenter.nl is gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen die betrekking hebben op de afhandeling en de verwerking van de boeking.  Er kunnen een aantal toeslagen van toepassing zijn op uw boeking. Tevens brengt Vliegcenter.nl standaard € 25,00 boekingskosten in rekening, tenzij anders van toepassing.

Voor ingecheckte bagage kunnen luchtvaartmaatschappijen toeslagen berekenen. De toeslagen gelden per stuk bagage en variëren per luchtvaartmaatschappij. Deze toeslagen worden tijdens het boekingsproces getoond. Luchtvaartmaatschappijen kunnen tevens toeslagen voor bijvoorbeeld consumpties aan boord en inchecken op de luchthaven in plaats van online inchecken in rekening brengen. Ook kan de luchtvaartmaatschappij extra kosten in rekening brengen voor voorkeursmaaltijden en -zitplaatsen. De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van extra toeslagen die de luchtvaartmaatschappij berekent.

Lokaal kunnen luchthavens een aanvullende vertrekbelasting berekenen. Deze vertrekbelasting staat los van het door de Opdrachtgever geboekte Vliegticket en wordt plaatselijk berekend door de luchthaven (vaak in lokale valuta). De hoogte van deze vertrekbelasting kan variëren en verschilt per bestemming. Vliegcenter.nl noch de Dienstverlener is aansprakelijk voor (de betaling van) dergelijke lokaal opgelegde vertrekbelastingen.

Optionele kosten
Bij Vliegcenter.nl kunt u de volgende optionele Diensten boeken:

  •  Vliegticketgarantie: U kunt bij Vliegcenter.nl tegen betaling een vliegticketgarantie afsluiten. Met een vliegticketgarantie bent u verzekerd dat de vooruitbetaalde reissom van uw Vliegticket wordt terugbetaald indien een Luchtvaartmaatschappij instaat van insolventie geraakt. In dergelijk geval kan er maximaal € 2.000 worden uitgekeerd. U dient er rekening mee te houden dat de garantie binnen 7 dagen na boeking afgesloten dient te zijn. Indien u een vliegticketgarantie afsluit zijn de voorwaarden van de vliegticketgarantie van toepassing zie elders op deze Website.
  • Reis- en/of annuleringsverzekering: Bij Vliegcenter.nl kunt u tegen betaling een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. Met een reisverzekering gaat u goed voorbereid op reis en bent u verzekerd tegen beschadiging, verlies en diefstal van uw bagage. Ook bent u verzekerd voor medische kosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekering. Het type ‘Garant’ is de gemiddelde dekking die u bij het afsluiten van een reis en/of annuleringsverzekering ontvangt. Indien u een hogere dekking wenst, dient u contact op te nemen met de klantenservice van Vliegcenter.nl. Het afsluiten van een reisverzekering is alleen mogelijk indien u woonachtig bent binnen Nederland (met uitzondering van de overzeese gebiedsdelen). Bovendien dient u een ziektekostenverzekering te hebben in Nederland. Met een annuleringsverzekering bent u verzekerd tegen kosten die u moet maken wanneer u niet op reis kunt door ernstige verhindering. Denkt u hierbij aan een ongeval, ziekte of overlijden van familieleden. De kosten voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering worden tijdens het boekingsproces getoond.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1. Vliegcenter.nl zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

2. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Vliegcenter.nl geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie (al dan niet via de Website van Vliegcenter.nl).

3. Vliegcenter.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven en/of niet beperkt tot Dienstverlener(s).

4. Voorzover Vliegcenter.nl zelf toerekenbaar te kort schiet en de Reiziger daardoor (in)direct schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Vliegcenter.nl beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten. Gevolgschade wordt nimmer vergoed.

5. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de Reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

6. Vliegcenter.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden (waaronder ook begrepen de desbetreffende Dienstverlener(s)), waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de toepasselijke voorwaarden van de betreffende Dienstverlener(s) vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk zijn bevestigd.

7. Vliegcenter.nl kan niet garanderen dat aan de vraag naar speciale verzoeken kan worden voldaan, omdat we geen directe controle hebben over de manier waarop de diensten worden verleend door onze leveranciers.

8. Vliegcenter.nl kan geen aansprakelijk aanvaarden bij faillissement van een luchtvaartmaatschappij. Om te voorkomen dat u als klant uw geld kwijt bent als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat bieden wij u in samenwerking met de Europeesche Verzekeringen de vliegticketgarantie. Hierdoor bent u er van verzekerd dat u uw geld terugkrijgt bij een faillissement van de luchtvaartmaatschappij, tot een maximum van € 1.500.- per ticket. Vliegticketgarantie dient bij uw boeking zelf aangegeven te zijn om hierop aanspraak te doen.

9. Vliegcenter.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade door het niet of niet tijdig ontvangen van informatie over eventuele wijzigingen in uw vluchttijden, vluchtnummer en/of vluchtroute, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, dan wel voor de schade die de Opdrachtgever c.q. de Reiziger lijdt.

10. Indien een luchtvaartmaatschappij technisch de mogelijkheid biedt, is het mogelijk een stoelvoorkeur (stoelnummer) door te geven in ons reserveringssysteem. Deze stoelvoorkeur kan nimmer gegarandeerd worden.


Artikel 7 – Documenten

1. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Afhankelijk van de nationaliteit van u en/of uw medereiziger(s) en uw reisbestemming(en) gelden hiervoor verschillende bepalingen. U kunt deze bepalingen terugvinden op de website van Visum Centrale. Via deze dienst kunt u tevens uw visum aanvragen op www.visumcentrale.nl. Let wel: deze site gaat uit van de Nederlandse nationaliteit. Voor actuele informatie voor andere nationaliteiten kunt u terecht bij de ambassade(s) van het land van uw bestemming(en).

2. Vliegcenter.nl wijst de Opdrachtgever er met nadruk op dat de eerste voornaam en achternaam van de Reiziger zoals deze in het paspoort vermeld staan, als passagiersgegevens doorgegeven dienen te worden in het boekingsproces. Indien u als vrouw getrouwd bent, dient u uw meisjesnaam zoals vermeld in uw paspoort in het boekingssysteem in te voeren en niet de achternaam van uw echtgenoot. Ook dient u niet de vermelding ‘echtgenoot van’ en ‘weduwe van’ in te vullen tijdens het boekingsproces.

3. Vliegcenter.nl wijst u erop dat voor een groot aantal buitenlandse bestemmingen vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk zijn. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot een land geweigerd kan worden. Ook bij een kort verblijf zoals een overstap, kunnen vaccinaties van toepassing zijn. Verschillende instanties kunnen u informeren over de risico’s op ziekten in (sub)tropische landen en de vaccinaties daartegen. Voor advies over inentingen en ziekten kunt u terecht bij de GGD, een vaccinatiebureau in uw regio of uw huisarts.

4. De Reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is. De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan zijn een momentopname ten tijde van de reservering. De mogelijkheid is aanwezig dat luchtvaartmaatschappijen schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen. Vliegcenter.nl streeft ernaar u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Daar wij hiervoor geen garantie kunnen bieden, danwel dat de informatie ons niet tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden.

5. Bij het reizen naar of via de Verenigde Staten en u gebruik wilt maken van het VISA Waiver Program (VWP) dient u toestemming te vragen om gebruik te maken van het Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). U dient dit bij voorkeur uiterlijk 72 uur voor vertrek te doen, zodra u een Vliegticket heeft geboekt. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de Reiziger. Zonder ESTA is het niet toegestaan om naar via de Verenigde Staten te reizen. Voor meer informatie over de aanvraag en of u in aanmerking komt voor het VWP verwijst Vliegcenter.nl u naar de website van ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov).
Vliegcenter.nl wijst alle Reizigers van en naar de Verenigde Staten erop dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden door ESTA slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt.

6. Indien de Reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.


Artikel 8 - Wijzigingen & Annuleringen

Wijziging of annulering door Vliegcenter.nl
Boekingen zijn in beginsel gegarandeerd als de Vliegtickets en/of Vouchers door Vliegcenter.nl namens de Dienstverlener(s) zijn afgegeven en betaald. Vliegcenter.nl behoudt zich wel het recht voor om binnen twee Werkdagen na ontvangst van de betaling en afgifte van de Vliegtickets en/of Vouchers op de door haar aangeboden en verkochte tarieven terug te komen. De reden hiervoor is dat de genoemde tarieven op de Website vanaf-tarieven zijn die door de Dienstverleners worden vastgesteld en door deze derden op de Website worden geladen. Bij het laden en publiceren van deze tarieven kunnen door bijvoorbeeld (systeem)fouten onjuiste tarieven worden geplaatst cq. getoond waardoor Vliegtickets en/of Vouchers voor een verkeerd (d.w.z. een te laag) tarief worden afgegeven. Via volledig geautomatiseerde processen worden de tarieven namelijk op de site van Vliegcenter.nl geplaatst en Vliegtickets en/of Vouchers worden op basis van deze gepubliceerde gegevens geprint. Vliegcenter.nl doet haar uiterste best deze processen en de gepubliceerde tarieven te controleren, maar kan in dat verband geen volledige garantie geven. Om die reden behoudt Vliegcenter.nl zich het recht voor om binnen twee Werkdagen een bijbetaling aan de Opdrachtgever te vragen of de Vliegtickets en/of Vouchers te annuleren indien sprake is van foutief gepubliceerde tarieven en/of indien Vliegtickets en/of Vouchers zijn afgegeven voor een onjuist tarief en/of indien Vliegtickets zijn afgegeven met een onjuist luchthavenbelastingtarief.

In de wereldwijde boekingssystemen worden soms combinaties van luchtvaartmaatschappijen aangeboden waarvoor het niet mogelijk is een elektronisch Vliegticket af te geven omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen ticketovereenkomst met elkaar hebben gesloten of omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen officieel IATA lid zijn. In deze gevallen neemt een medewerker van Vliegcenter.nl binnen 48 uur na boeking contact met u op om de eventuele alternatieven door te spreken. Vliegcenter.nl behoudt zich het recht voor deze boekingen te weigeren en de betaalde reissom te restitueren. 

Wijziging of annulering door Opdrachtgever

1. Na boeking is een Vliegticket in beginsel definitief geboekt en kan niet meer gewijzigd (naams-, tijds-, datum- en/of bestemmingswijziging) of geannuleerd worden. Er zijn echter uitzonderingen waarbij wijziging of annulering wel mogelijk is. Als u wilt wijzigen of annuleren kunt u bij de klantenservice van Vliegcenter.nl informatie opvragen over de mogelijkheden en voorwaarden.

2. Indien het mogelijk is uw Vliegticket te wijzigen of te annuleren dan dient u er rekening mee te houden dat hier altijd kosten aan verbonden zijn. Dit betreft de annulerings- en/of wijzigingskosten die de luchtvaartmaatschappij in rekening brengt. De kosten van de wijziging en/of annulering zijn afhankelijk van de voorwaarden van de gekozen luchtvaartmaatschappij en de voorwaarden van het gekozen Vliegticket. Voor de kosten van wijziging en/of annulering wijst Vliegcenter.nl u erop dat deze kunnen oplopen tot 100% van de prijs van het Vliegticket. Deze kosten kunnen in sommige gevallen zelf hoger zijn indien de eerder geboekte tariefsklasse niet meer beschikbaar is. Ook de administratiekosten die Vliegcenter.nl berekent om de annulering en/of wijziging uit te voeren komen in dat geval voor uw rekening.

3. Wanneer de Opdrachtgever een annuleringsverzekering heeft afgesloten ten behoeve van 1 of meerdere Reizigers en de reden van annuleren onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering valt, betaalt de Opdrachtgever aan Vliegcenter.nl nog steeds de in rekening gebrachte administratiekosten alsook uiteraard de premie voor de afgesloten annuleringsverzekering. Uitzondering wordt gemaakt voor Vliegtickets waarvoor de annuleringskosten 100 % zijn: hiervoor wordt maximaal 70% van de ticketprijs vergoed. De administratiekosten en eventuele kosten voor betalingen (creditcard of een andere betaalmethode), vliegticketgarantie en airline reservation fee worden niet gerestitueerd. Het terug te betalen bedrag wordt aan de Reiziger overgemaakt, zodra dit bedrag door Vliegcenter.nl is ontvangen door de verzekeringsmaatschappij.

4. Indien u eventueel teruggave verwacht van de airline naar aanleiding van een klacht, wijziging of annulering, kan dit lang duren. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de leverancier. Wanneer wij het eventueel terug te storten bedrag van hen ontvangen hebben, zullen wij het zo snel mogelijk aan u over maken. U dient er rekening mee te houden dat luchtvaartmaatschappijen in dergelijke gevallen erg traag kunnen zijn en de procedure minstens een paar maanden kan duren. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 9 - Rente en incassokosten

1. De reiziger die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

2. Voorts is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle in redelijkheid door Vliegcenter.nl of Dienstverlener gemaakte buitengerechtelijke-  en gerechtelijke kosten.


Artikel 10 – Klachten

Klachten over een door Vliegcenter.nl gemaakte reservering, resp. over door Vliegcenter.nl verstrekte adviezen en informatie, kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij Vliegcenter.nl worden ingediend.


Artikel 11 - Geschillen

1. Op alle geschillen tussen Vliegcenter.nl en de Reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

2. Ieder vorderingsrecht vervalt 3 maanden na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, 3 maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door Vliegcenter.nl 3 maanden na deze dienstverlening.